Гендер как феномен в политике управления и образовательном менеджменте

Рудь А.С.1
1 Запорожский Национальный университет

Статья в журнале

Лидерство и менеджмент (РИНЦ, ВАК)
опубликовать статью | оформить подписку

Том 5, Номер 4 (Октябрь-Декабрь 2018)

Цитировать:
Рудь А.С. Гендер как феномен в политике управления и образовательном менеджменте // Лидерство и менеджмент. – 2018. – Том 5. – № 4. – С. 193-212. – doi: 10.18334/lim.5.4.39955.

Эта статья проиндексирована РИНЦ, см. https://elibrary.ru/item.asp?id=37090855
Цитирований: 1 по состоянию на 07.12.2023

Аннотация:
В статье исследованы и систематизированы данные о лексеме «ґендер». Термин «ґендер» рассмотрен, как сложный многоаспективный феномен в современном научном знании. Анализируются тенденции и перспективы ґендерного подхода в менеджменте. Даны сравнительные характеристики управленческих качеств женщин и мужчин, определены противоречия и перспективы.

Ключевые слова: высшее образование, управление, профессиональное образование, гендерная политика, гендер, ґендерный подход, ґендерный менеджмент

В издательстве открыта вакансия ответственного редактора научного журнала с возможностью удаленной работы
Подробнее...

Источники:

Аналіз, що ґрунтується на врахуванні ґендерних питань : довід. для вироблення напрямків політики = Gender-based analysis: A guide for policy-making. – Ottawa, Ont.: CBIE, 1998. – 334 с
Бондарчук О.І. Соціально-психологічні основи особистісного розвитку керівників загальноосвітніх навчальних закладів у професійній діяльності. / Монография. - К.: Наук. світ, 2008. – 318 с.
Воронина О.А. Глоссарий по ґендерной теории. Gender.ru. [Электронный ресурс]. URL: http://www.gender.ru/russian/glossary/index.shtml#H0438 ( дата обращения: 12.12.2018 ).
Вороніна О. Універсалізм і релятивізм культури в конструюванні ґендерної системи. / Ґендерна педагогіка: хрестоматія : навч. посіб. - Суми: Унів. кн., 2006. – 10-21 с.
5. Говорун Т., Кікінеджі О. Ґендерна ідеологія у навчально-виховному процесі // Освіта і управління. – 2006. – № 4. – С. 56-68.
Говорун Т., Кікінеджі О. Ґендерна психологія. / навч. посіб. - К.: Академія, 2004. – 308 с.
Говорун Т., Кікінеджі О., Кравець В.П. Ґендерна психологія та педагогіка. / навч. програма з інтегрован. курсу для вчителів та студентів ВНЗ зі спец. «Психологія», «Соціальна педагогіка», «Соціальна робота». - Тернопіль: Навч. кн. – Богдан, 2004. – 56 с.
Говорун Т. Подолання ґендерних стереотипів у навчально-виховному процесі. Матеріали Всеукр. ґендер. освіт. форуму. [Электронный ресурс]. URL: http://www.gender.at.ua/publ/4-1-0-61 ( дата обращения: 15.12.2018 ).
Голованова Т.П. Ґендерная компетентность в контексте профессиональной педагогической культуры будущих социальных педагогов. Virtkafedra.ucoz.ua. [Электронный ресурс]. URL: http://virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/pages/vyp3/profteh/golovanova.pdf ( дата обращения: 20.10.2018 ).
Гончарук Г. Жінка в управління та бізнесі. Реалії і перспективи. Forum2002. [Электронный ресурс]. URL: http://forum2002.fem.org.ua/dopovid.htm ( дата обращения: 27.11.2018 ).
Грицяк Н. Формування ґендерної політики в Україні: проблеми теорії, методології, практики. / моногр. - К.: Вид-во НАДУ, 2004. – 384 с.
Дороніна Т.О. Теорія і практика ґендерної освіти і виховання учнівської молоді в навчальних закладах України (II половина XX – початок XXI століття). / автореф. дис... д-ра пед. наук : 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. - Запоріжжя: Національна академія педагогічних наук України; Інститут вищої освіти, 2012. – 36 с.
13. Івченко Ю.В. Ґендерний підхід у навчально-виховному процесі та його специфіка у вищих навчальних закладах // Філософські та методологічні проблеми права. – 2012. – № 1(3). – С. 51-63.
Кікінежді О.М. Інноваційні підходи до формування ґендерної культури у студентської молоді // Психолого-педагогічні засади професійного становлення особистості практичного психолога і соціального педагога в умовах вищої школи: зб. матер. Всеукр. наук.-практ. конф. Тернопіль, 2003. – С. 128-135.
Клецина И.С. Психология ґендерных отношений: Теория и практика. - Санкт-Петербург: Алетейя. – 2004 с.
Кон И. Пол и ґендер. Заметки о терминах. Центр гендер. [Электронный ресурс]. URL: http://www.gendermed.ru/public/36-gender.html. ( дата обращения: 15.12.2018 ).
Круглова О. Гендерний аспект управління: жінки керівники. Istok.ucoz.ua. [Электронный ресурс]. URL: http://istok.ucoz.ua/publ/gendernij_aspekt_upravlinnja_zhinki_kerivniki_kruglova_olena/1-1-0-16 ( дата обращения: 12.12.2018 ).
Нежинська О.О. Психологічні умови формування ґендерної компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів. / автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.07. - Київ, 2011. – 20 с.
Оксамитна С.М. Ґендерні ролі та стереотипи. / Основи теорії гендеру. - К.: К.І.С., 2004. – 157-181 с.
Мельник Т.М. Ґендер як наука та навчальна дисципліна. / Основи теорії гендеру : навч. посіб. / за ред. В. П. Агєєва. - К.: К.І.С., 2004. – 10-30 с.
Москаленко В.В. Соціальна психологія. - К. : Центр учбов. літ., 2008. – 688 с.
22. Пампуха Л.О. Ґендерні стереотипи рольових диспозицій жінки-керівника // Теоретичні і прикладні проблеми психології. – 2005. – № 1(9). – С. 119-125.
Романова В.Г. Особливості статеворольової соціалізації підлітків. / дис. … канд. психол. наук : спец. 19.00.05 «Соціальна психологія, психологія соціальної роботи». - К.: АПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, 2002. – 189 с.
Рубин Г. Обмен женщинами: заметки о «политической экономии» пола. / Хрестоматия феминистских текстов. Переводы / под ред. Е. Здравомысловой, А. Темконой. - СПб., 2000. – 89-139 с.
Денисова А.А. Словарь ґендерных терминов. - М. : Информация -ХХI век, 2002. – 78 с.
Волович В. І. Соціологія. / корот. енциклопед. слов. - К. : Укр. центр. духов. культури, 1998. – 736 с.
Вороника О.А. Теория и методология ґендерных исследований. / курс лекци. - М. : МЦГИ – МВШСЭН – МФФ, 2001. – 416 с.
Ткалич М.Г. Ґендерна психологія. / навч. посіб. - К.:Академвидав, 2011. – 248 с.
Что такое ґендер. Что такое?. [Электронный ресурс]. URL: http://chtotakoe.info/articles/gender_261.html ( дата обращения: 17.12.2018 ).
Фрей К. Как женщине развить в себе качества руководителя / К. Фрей, Б. Кюмбель // Женщина – начальник / под ред. О. М. Шепелин. – Ростов н / Д : Феникс, 1996. – С. 393–505
31. Цокур Д., Іванова І. Ґендерне виховання – нагальна потреба сучасної освітньої системи // Директор шк. Україна. – 2006. – № 6. – С. 6-13.
Beauvoir Simone de. The Second Sex / Translated and edited by H.M. Parshley. – New York: Alfred A. Knopf, 1971
Freire P. Pedagogy of the Oppressed. - N.Y. : Seabury, 1970. – 180 с.

Страница обновлена: 03.04.2024 в 13:49:36