Implementation of international standards of social and labor human rights into the domestic legislation of the Republic of Kazakhstan: problems of theory and practice

Khamzin A.Sh., Buribayev Ye.A., Khamzina Z.A.

Научное издание / монография

Выпущено ООО Издательский дом «БИБЛИО-ГЛОБУС»

Khamzin A.Sh., Buribayev Ye.A., Khamzina Z.A. (2019) Implementation of international standards of social and labor human rights into the domestic legislation of the Republic of Kazakhstan: problems of theory and practice / ISBN: 978-5-907063-49-5
 • Авторы: Khamzin A.Sh., Buribayev Ye.A., Khamzina Z.A.
 • Год издания: 2019
 • УДК: 349.2
 • ББК: 67.405
 • Тираж: 500 экз.
 • Формат: 60х84/16
 • Обложка: Мягкая обложка
 • Страниц: 188
 • Усл. печ. л.: 11,75
 • ISBN: 978-5-907063-49-5
 • DOI: 10.18334/9785907063495
 • Эта книга проиндексирована РИНЦ, см. https://elibrary.ru/item.asp?id=42372632

   

  Цитировать книгу:
  Khamzin A.Sh., Buribayev Ye.A., Khamzina Z.A. Implementation of international standards of social and labor human rights into the domestic legislation of the Republic of Kazakhstan: problems of theory and practice. М.:Библио-Глобус, 2019. – 188 с. – ISBN: 978-5-907063-49-5 – doi: 10.18334/9785907063495

  Книга в каталоге РГБ: https://search.rsl.ru/ru/record/01010222688

  Рецензенты:
  Omonulla Mukhamedzhanov - Doctor of Juridical Sciences, Professor, Tashkent State Law University
  Aygul Bizhanova - Doctor of Juridical Sciences, Professor, Abai Kazakh National Pedagogical University

  Аннотация:
  This study is devoted to a comprehensive analysis of the system of international legal foundations for ensuring social and labor human rights in Kazakhstan at the present stage. The work consistently examines the concept and forms of consolidation of international standards of social and labor human rights; the international legal nature of the institutional system of ensuring individual rights is determined; the features of the relationship of international acts and legislation are revealed; universal and regional mechanisms for the protection of social and labor human rights are established; international legal standards in the field of labor and social protection are examined, their reflection in the legal system are revealed; the problems of adoption by Kazakhstan in accordance with the constitutional procedures of legislative, organizational, financial and economic measures in order to consolidate, ensure and protect the generally accepted social and labor rights and freedoms of the person are identified. As a result of a comprehensive analysis, the authors substantiated the need to enhance regional cooperation in the field of joint social development of the EAEU countries using the proposed forms and mechanisms of integration. Considering the provisions and the level of international norms and standards, conclusions and proposals for improving the legal and organizational infrastructure for ensuring social and labor human rights are presented, aimed at enhancing the process of building a legal and social state in Kazakhstan.

  Ключевые слова: Kazakhstan, EAEU, international standards, social and labor rights, employment, social protection, human rights

  Источники:

  1. Abbott F.M. et al. International trade and human rights: foundations and conceptual issues. – University of Michigan Press, 2006. – Т. 5.
  2. Aitkhozhin K.K. Teoreticheskiye voprosy Konstitutsii Respubliki Kazakhstan): dis. … d-ra yurid. nauk. – Almaty, 2008. – 351 s.
  3. Akhmetov A.A. Voprosy realizatsii norm mezhdunarodnykh dogovorov na territorii Respubliki Kazakhstan: dis. … kand. yurid. nauk. – Almaty, 2008. – 136 s.
  4. Akhmetov A.A. Voprosy realizatsii norm mezhdunarodnykh dogovorov na territorii Respubliki Kazakhstan: avtoref. dis. … kand. yurid. nauk. – Almaty, 2008. – 29 s.
  5. Ametistov E.M. Faktory implementatsii norm mezhdunarodnogo prava (na primere mezhdunarodnykh norm o trude): dis. … d-ra yurid. nauk. – Moskva, 1983. – 379 s.
  6. Atkinson T. et al. Social indicators: The EU and social inclusion. – OUP Oxford, 2002.
  7. Barkov A.V. Problemy garmonizatsii v Yevraziyskom ekonomicheskom soobshchestve // Zhurnal rossiyskogo prava. – 2003. – № 8. – S. 137 144.
  8. Biryukov M.M. Sovremennoye razvitiye Yevropeyskogo soyuza: mezhdunarodno-pravovoy podkhod: dis. … d-ra yurid. nauk. – Moskva, 2004. – 334 s.
  9. Blenk-Knocke E. Zu den soziologischen Bedingungen völkerrechtlicher Normenbefolgung // Die Kommunikation von Normen, Ebelsbach. – 1979.
  10. Blockmans S., Kostanyan H., Vorobiov I. Towards a Eurasian Economic Union: the challenge of integration and unity. CEPS Special Report No. 75/December 2012.
  11. Bogolyubova N.M., Nikolayeva Yu.V., Pshenko K.A. (2005) Mezhdunarodnoye gumanitarnoye vzaimodeystviye i Sodruzhestvo Nezavisimykh Gosudarstv. V dokumentakh i materialakh. – M. – 256 s.
  12. Bosshardt W. Zur Effectivitat des Krigsvolkerrechts-Moglichkeiten Empiricher Forschung // Kleine Studien zur politischen Wissenschaft. Bd.21. – Zurich. 1973.
  13. Bull H. The anarchical society; A study of order in the world politics. – New York, 1977.
  14. Bullard N., Chanyapate C. Ten Years of the WTO: Subordinating Development to Free Trade // Internationale Politik und Gesellschaft. – 2005. – №. 1. – P. 21 34.
  15. Buribayev Ye.A., Khamzina Zh.A. Social security for family and child in Kazakhstan: theoretical and practical issues. – M: BIBLIO-GLOBUS, 2017. – 126 s. – doi: 10.18334/9785990991675
  16. Buribayev Ye.A., Khamzina Zh.A., Oryntayev Zh.K. (2013). O sistematizatsii i kodifikatsii sotsial'nogo zakonodatel'stva Respubliki Kazakhstan. SCIENCE AND WORLD, 10.
  17. Chernichenko S.V. Teoriya mezhdunarodnogo prava (v dvukh tomakh). – M.: NIMP. – 1999.
  18. Coplin W.D. The functions of international law: an introduction to the role of international law in the contemporary world. – Rand McNally&Company, 1966.
  19. Cosbey A. et al. The rush to regionalism: sustainable development and regional/bilateral approaches to trade and investment liberalization // International institute for sustainable development. – 2004.
  20. Costea A.C. Regional Integration Highlights in 2004. – UNU-CRIS, 2005.
  21. Craig P., De Burca G., Craig P.P. Chapter 11 Human rights in the EU // EU Law: Text, Cases and Materials. – 2007.
  22. Dashwood A. The relationship between the member states and the European Union/European Community // Common Market Law Review. – 2004. – Т. 41. – №. 2. – P. 355 381.
  23. Dragneva R., Wolczuk K. (ed.). Eurasian economic integration: law, policy and politics. – Edward Elgar Publishing, 2013.
  24. Fischer G. Exist – il une fonction d'inspection dans la Societe internationale? // L'lnspection internationale. — Bruxeiies, Bruylan, 1976.
  25. Frei Daniel Zur Regelung der Gewaltanwendung. Sozialwissenschaftliche Ansatze zur Erklarung der EfFektivitat Kriegsvolkerrechtlicher Normen-ein Uberlick // Klein Studien zur Politischen Wissenchaft. Bd.3. – Zurich, 1972.
  26. Friedmann W. De l'efficacite'des institutions internationales. – Paris, 1970.
  27. Friedmann W. The reality of International Law-A Reappraisal // Columbia Journal of Transnational law. – 1970. — Vol. 10. – № 1.
  28. Frohwein J.A. Analysis of the legal implications for States ratifying both the European Convention on Human Rights and its protocols and the Convention on Human Rights of the Commonwealth of Independent States (CIS) // HRLJ. – 2004. – Т. 17. – №. 3 6.
  29. Gavrilov V.V. Mezhdunarodnaya i natsional'nyye pravovyye sistemy: ponyatiye i osnovnyye napravleniya vzaimodeystviya: avtoref. dis. … d-ra yurid. nauk. – Kazan', 2006. – 52 s.
  30. Idrysheva S.K. i dr. Pravovoye regulirovaniye ekonomicheskikh otnosheniy v YevrAzES/YEAES. – 2015 // http:pps.kaznu.kz/kz/Main/ FileShow2/34715/113/1/0/2015
  31. Ismailov B.I. Mezhdunarodnyye standarty v oblasti lichnykh prav i svobod cheloveka i natsional'noye zakonodatel'stvo Respubliki Uzbekistan (problemy vzaimodeystviya i implementatsii): avtoref. dis. … d-ra yurid. nauk. – Tashkent, 2006 // http:www.portalus.ru
  32. Kantariya Y.A. Mezhdunarodno-pravovyye problemy deyatel'nosti Mezhdunarodnoy organizatsii truda v usloviyakh globalizatsii: dis. ... kand. yurid. nauk. – Moskva, 2007. – 244 s.
  33. Kanunnikov A.A. Yevropeyskiy Soyuz-Latinskaya Amerika: ekonomicheskoye, politicheskoye, sotsial'noye sotrudnichestvo // Monografiya. DIYe RAN. – 2014. – №. 308.
  34. Kapustin A.Y. Mezhdunarodno-pravovyye problemy prirody i deystviya prava Yevropeyskogo soyuza: dis. … d-ra yurid. nauk. – Moskva, 2001. – 418 s.
  35. Khamzin A.S. et al. International legal aspects of exercising refugees rights in Central Asia // Journal of Advanced Research in Law and Economics. – 2016. – Т. 7. – №. 4. – S. 835 841.
  36. Khamzin A.S. et al. Legal Regulation of Employment in Kazakhstan // International Journal of Environmental and Science Education. – 2016. – Т. 11. – №. 18. – S. 11907 11916.
  37. Khamzin A.S., Khamzina Zh.A., Buribayev Ye.A. The Decent Work Programme of Kazakhstan: Social and Labor Rights Protection from an Institutional Aspect of International Law // JE Asia & Int'l L. – 2015. – Т. 8. – P. 539.
  38. Khamzin A.S. Istochniki trudovogo zakonodatel'-stva Respubliki Kazakhstan: Uchebnoye posobiye. – Almaty: Zhetí zharġy, 2001. – 152 s.
  39. Khamzin A.S., Khamzina Zh.A. Problemy deyatel'nosti gosudarstva po obespecheniyu sotsial'nykh prav cheloveka v Kazakhstane: konstitutsionno-pravovoye issledovaniye. Monografiya. – Astana, 2009. – 352 s.
  40. Khamzina Zh.A. Gosudarstvennoye upravleniye sotsial'noy sferoy v Respublike Kazakhstan: teoretiko-pravovoy aspekt. Monografiya. – Astana, 2009. – 312 s.
  41. Khamzina Zh.A., Buribayev Ye.A. Formy i mekhanizmy razvitiya regional'nogo sotrudnichestva stran Yevraziyskogo ekonomicheskogo soyuza v sfere sotsial'nogo obespecheniya // Mezhdunarodnyy zhurnal eksperimental'nogo obrazovaniya. – 2016. – № 7. – S. 136 144.
  42. Khamzina Zh.A., Buribayev Ye.A. Formy i mekhanizmy razvitiya regional'nogo sotrudnichestva stran Yevraziyskogo ekonomicheskogo soyuza v sfere sotsial'nogo obespecheniya // Mezhdunarodnyy zhurnal eksperimental'nogo obrazovaniya. – 2016. – №. 7. – S. 136 144.
  43. Khizhnyak V.S. Konstitutsionno-pravovoy mekhanizm vzaimodeystviya vnutrigosudarstvennogo prava Rossiyskoy Federatsii i mezhdunarodnogo prava: avtoref. … dis. d-ra yurid. nauk. – Saratov, 2008. – 59 s.
  44. Kirkham K. The formation of the Eurasian Economic Union: How successful is the Russian regional hegemony? // Journal of Eurasian Studies. – 2016. – Т. 7. – №. 2. – P. 111 128.
  45. Kiselev I.Y. Mezhdunarodno-pravovoye regulirovaniye truda (mezhdunarodnyye standarty truda). – Moskva: Norma, 1995. – 136 s.
  46. Kiselev I.Y. Sravnitel'noye i mezhdunarodnoye trudovoye pravo. – Moskva: Delo, 1999. – 728 s.
  47. Kladov A.Y. Formirovaniye sotsial'nogo gosudarstva v Rossiyskoy Federatsii // URL: http://www. dissercat. com/content/ formirovanie-sotsialnogo-gosudarstva-vrossiiskoi-federatsii – 2005.
  48. Kose M.A., Otrok C., Prasad E. Global business cycles: convergence or decoupling? // International Economic Review. – 2012. – Т. 53. – №. 2. – P. 511 538.
  49. Kosenko O. Sotsial'noye gosudarstvo: zarubezhnyy opyt // URL: http://sr.fondedin.ru/new/admin/print.php?id=1335268777&archive=1335269613 – 2012.
  50. Kostenko M.L., Lavreneva I.V. K voprosu o nadnatsional'nosti i osobennostyakh YES // Yevropeyskaya integratsiya: pravovyye problemy. – 1992. – T. 1. – S. 73.
  51. Kovaleva T.M. Pravotvorcheskaya deyatel'nost' mezhgosudarstvennoy organizatsii kak sposob realizatsii uchreditel'nogo akta: dis. … d-ra yurid. nauk. – Kaliningrad, 1999. – 417 s.
  52. Lagutina M. Eurasian Economic Union foundation: issues of global regionalization // Eurasia Border Review. – 2014. – Т. 5. – №. 1. – P. 95 111.
  53. Linn J.F., Tiomkin D. Economic integration of Eurasia: Opportunities and challenges of global significance // CASE Network Studies and Analyses. – 2005. – №. 298.
  54. Margiyev V.I. Vnutrenneye pravo mezhdunarodnykh organizatsiy: dis. … d-ra yurid. nauk. – Maykop, 1999. – 282 s.
  55. Markoff Marko G. Le Droit International Public a l'aube du troisieme millinaire. L'lmage de L'Homme en Droit. Ed. Universitaire. – Fribourg, 1990.
  56. Matveyeva T.D. Mezhdunarodnoye pravo: Kurs lektsiy. – Moskva: Izdatel'stvo «RAGS», 2008. – 252 s.
  57. Mingazov L.K. Effektivnost' norm mezhdunarodnogo prava: teoreticheskiye problemy. Diss. … dokt. yurid. nauk: 12.00.10. – Kazan', 2000. – 465 s.
  58. Mironova T.K. Pravo sotsial'nogo obespecheniya i sovremennyye tendentsii pravovogo regulirovaniya otnosheniy v sfere sotsial'noy zashchity: avtoref. dis. … d-ra yurid. nauk. – Moskva, 2008. – 54 s.
  59. Mishal'chenko Y.V. (2004) Pravovaya sistema Yevraziyskogo ekonomicheskogo soobshchestva i puti yeye sovershenstvovaniya // Yurist-mezhdunarodnik. – № 2. – S.195 196.
  60. Moiseev A.A. Sootnosheniye suvereniteta i nadgosudarstvennosti v sovremennom mezhdunarodnom prave (v kontekste globalizatsii): avtoref. dis. … d-ra yurid. nauk. – Moskva, 2007. – 45 s.
  61. Moiseev Y.G. 20 let SNG-trudnyy put' k yevraziyskoy ekonomicheskoy integratsii // Yevraziyskiy yuridicheskiy zhurnal. – 2011. – №. 9. – S. 9 12.
  62. Moiseev Y.G. Dogovor ob uchrezhdenii Yevraziyskogo ekonomicheskogo soobshchestva // Mezhdunarodnoye pravo-International law. – 2001. – №. 4. – S. 254 271.
  63. Moiseev Y.G. Mezhdunarodno-pravovyye problemy deyatel'nosti Sodruzhestva Nezavisimykh Gosudarstv: dis. … d-ra yurid. nauk. – Moskva, 2002. – 415 s.
  64. Mossner H.-J. Einfurung in das Volkerrecht. – Mimchen, 1977.
  65. Motorova O.Y. Prioritetnoye primeneniye mezhdunarodno-pravovykh norm kak variant ikh neposredstvennogo deystviya v pravovoy sisteme gosudarstva: avtoref. dis. … kand. yurid. nauk. – Kazan', 2007. – 27 s.
  66. Neshatayeva T.N. Vliyaniye mezhpravitel'stvennykh organizatsiy sistemy OON na razvitiye mezhdunarodnogo prava: dis. … d-ra yurid. nauk. – Moskva, 1993. – 475 s.
  67. Oseychuk V.I. Konstitutsionno-pravovyye problemy stroitel'stva v Rossii demokraticheskogo pravovogo sotsial'nogo gosudarstva: avtoref. dis. … d-ra yurid. nauk. – Tyumen', 2009. – 62 s.
  68. Peers S., Ward A. The EU Charter of fundamental rights: politics, law and policy. – 2004.
  69. Postanovleniye Konstitutsionnogo soveta Respubliki Kazakhstan ot 18 maya 2006 goda № 2 «Ob ofitsial'nom tolkovanii podpunkta 7) stat'i 54 Konstitutsii Respubliki Kazakhstan».
  70. Pruitt D.G. Foreign Policy Decisions, Threats and Compliance to International Law // Proceedings of the American Society of International Law at its annual meeting. – Cambridge University Press, 1964. – Т. 58. – P. 53 61.
  71. Rakhmankulov K.A., Rakhmanov A. Prava cheloveka: istoriya i sovremennost'. – Tashkent: Izdatel'skiy dom «Mir ekonomiki i prava», 1998. – 262 s.
  72. Raustiala K., Slaughter A. M. International law, international relations and compliance // International Relations and Compliance. Princeton Law & Public Affairs Paper. – 2002. – №. 02 2.
  73. Roland-Holst D., Verbiest J. P., Zhai F. Growth and Trade Horizons for Asia: Long-term Forecasts for Regional Integration. – ERD Working Paper Series, 2005. – №. 74.
  74. Romanova L.M. Natsional'nyy suverenitet v usloviyakh globalizatsii: institutsional'no-pravovoy analiz: avtoref. dis. … d-ra yurid. nauk. – Rostov-na-Donu, 2009. – 49 s.
  75. Safonov V.A. O nekotorykh printsipakh regulirovaniya trudovykh otnosheniy // Gosudarstvo i pravo. – 1996. – № 7. – S. 82 88.
  76. Safonov V.N. Stanovleniye i razvitiye sotsial'no-ekonomicheskikh prav grazhdan v SSHA: avtoref. dis. … d-ra yurid. nauk. – Moskva, 2007. – 61 s.
  77. Safonova O.N. Sootnosheniye mezhdunarodnogo prava i natsional'nogo prava Respubliki Kazakhstan: Monografiya. – Almaty: Daneker, 2003. – 214 s.
  78. Salibayeva N.A. Sootnosheniye norm mezhdunarodnykh dogovorov i vnutrennego zakonodatel'stva RT // Gosudarstvo i pravo. – Dushanbe, 2004. – № 4. – S. 80 87.
  79. Samkharadze D.G. Vzaimodeystviye istochnikov sovremennogo mezhdunarodnogo prava: dis. ... kand. yurid. nauk. – Moskva, 2005. – 193 s.
  80. Sarkar P. Trade liberalisation and growth of less developed countries. Can openness promote growth in the longterm? / Department of Economics, Jadavpur University, Kolkata, India // http //www. dcenter. ru/eaes. – 2005.
  81. Sarsembaev M.A. Dal'neysheye razvitiye instituta prav cheloveka posle prinyatiya Mezhdunarodnykh paktov o pravakh cheloveka // O roli sudebnykh i vnesudebnykh institutov v implementatsii mezhdunarodnykh konventsiy po pravam cheloveka / Pod obshch. red. T.D. Abisheva, G.M. Yesirgepovoy. – Astana, 2005. – 166 s.
  82. Sarsembaev M.A. Mezhdunarodnoye pravo: Uchebnoye posobiye. Obshchaya chast'. – Almaty: Ġylym, 1999. – 133 s.
  83. Schachter O. The nature and process of legal development in international society. – 1983.
  84. Sergi B.S. Putin's and Russian-led Eurasian Economic Union: A hybrid half-economics and half-political “Janus Bifrons” // Journal of Eurasian studies. – 2018. – Т. 9. – №. 1. – P. 52 60.
  85. Shendrikova D. Going regional the Russian way: The Eurasian Economic Union between instrumentalism and global social appropriateness // Milan: ISPI. – 2015.
  86. Shumilov O.V. Mezhdunarodnoye trudovoye i migratsionnoye pravo SNG. – 2007. – 96 s.
  87. Shumilov V.M. Mezhdunarodnoye publichnoye ekonomicheskoye pravo. – M.: NIMP, 2001. Shumilov V.M. Mezhdunarodnoye ekonomicheskoye pravo v kontekste globalizatsii mirovoy ekonomiki: Problemy teorii i praktiki: dis. ... d-ra yurid. nauk. – Moskva, 2001. – 400 s.
  88. Skuratov Yu.I. Yevraziyskaya paradigma Rossii i nekotoryye problemy integratsii na prostranstve Sodruzhestva Nezavisimykh Gosudarstv (SNG) // Gosudarstvo i pravo, 2015, № 2, s. 89–95.
  89. Smirnova Ye.S. Problemy pravovogo statusa inostrantsev v usloviyakh globalizatsii: avtoref. dis. … d-ra yurid. nauk. – Moskva, 2008. – 65 s.
  90. Sotsial'noye zakonodatel'stvo: Nauchno-prakticheskoye posobiye / Otv. red. YU.A. Tikhomirov i dr. – M.: Yuridicheskaya firma «KONTRAKT»: INFRA-M, 2005. – 352 s.
  91. Sravnitel'no-pravovoy analiz zakonodatel'stv gosudarstv-chlenov YevrAzES v oblasti pensionnogo obespecheniya (utverzhden postanovleniyem Byuro MPA YevrAzES ot 8 oktyabrya 2004 goda. – № 11).
  92. Suleymenov M.K., Basin Yu.G. Grazhdanskiy kodeks Respubliki Kazakhstan (obshchaya chast') // Kommentariy (postateynyy). Almaty, Zheti zhargy. Str. – T. 313.
  93. Tarr D.G. The Eurasian Economic Union of Russia, Belarus, Kazakhstan, Armenia, and the Kyrgyz Republic: Can It Succeed Where Its Predecessor Failed? // Eastern European Economics. – 2016. – Т. 54. – № 1. – P. 1 22.
  94. Tikhomirov Y.A. Kurs sravnitel'nogo pravovedeniya. – Moskva: Izdatel'stvo «NORMA», 1996. – 432 s.
  95. Tiunov O.I. Mezhdunarodnoye gumanitarnoye pravo. Uchebnik dlya vuzov. – Moskva: Izdatel'skaya gruppa NORMA – INFRA, 1999. – 328 s.
  96. Topornin B.N. Yevropeyskiye soobshchestva: pravo i instituty:(Dinamika razvitiya). – 1992.
  97. Touscos J. Le principe d'effectivite'dans l'ordre international. – Paris: LGDJ, 1964.
  98. Turlaev A.V. Prava cheloveka kak osnova pravovogo statusa lichnosti (teoretiko-pravovyye aspekty): Uchebnoye posobiye. – Karaganda: Bolashak-Baspa, 2004. – 152 s.
  99. Van Dijk P. Normative force and effectiveness of international norms // German YB Int'l L. – 1987. – Т. 30. – P. 9.
  100. Velyaminov G.M. Mezhdunarodnoye ekonomicheskoye pravo i protsess:(Akadmicheskiy kurs): Uchebnik. – Wolters Kluwer Russia, 2004. – 496 s.
  101. Vinokurov Y.Y., Libman A.M. Sistema indikatorov yevraziyskoy integratsii // Yevraziyskaya ekonomicheskaya integratsiya. – 2009. – №. 4 (5). – S.38 39.
  102. Vissher Ch. Les Effectives du Droit Intenational Public. Paris: Pedon, 1967.
  103. Vissher Ch. Theorie et realites en droit international public. Paris: Pedone, 1970.
  104. Vorontsova N.A. Pravovye osnovy stanovleniya i funktsionirovaniya mezhgosudarstvennogo mekhanizma integratsionnykh protsessov v Yevraziyskom ekonomicheskom soobshchestve: avtoref. dis. ... d-ra yurid. nauk. – Moskva, 2004. – 48 s.
  105. Wiśniewska I. et al. Eurasian integration. Russia's attempt at the economic unification of the Post-Soviet area. – Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2013.
  106. Yermekov A.T., Buribayev Ye.A., Khamzina Zh.A. K voprosu o predmete trudovogo prava // Perspektivy i tekhnologii razvitiya v oblasti yurisprudentsii. – 2017. – S. 14 17.
  107. Zimnenko B.L. Mezhdunarodnoye pravo i pravovaya sistema Rossiyskoy Federatsii: avtoref. dis. … d-ra yurid. nauk. – Moskva, 2006. – 52 s.
  Legal acts:
  108. Dogovor mezhdu Respublikoy Belarus', Respublikoy Kazakhstan, Kyrgyzskoy Respublikoy i Rossiyskoy Federatsiyey ob uglublenii integratsii v ekonomicheskoy i gumanitarnoy oblastyakh (Moskva, 29 marta 1996 goda). Dogovor ratifitsirovan Respublikoy Kazakhstan Zakonom ot 15.05.96 g. – № 1 1.
  109. Dogovor o sozdanii ekonomicheskogo soyuza (Moskva, ot 24 sentyabrya 1993 goda). Vstupil v silu s 19 maya 1994 goda.
  110. Dogovor o sozdanii yedinoy tamozhennoy territorii i formirovanii tamozhennogo soyuza (Dushanbe, 6 oktyabrya 2007 goda). Ratifitsirovan Zakonom Respubliki Kazakhstan ot 24 iyunya 2008 goda. – № 44-IV.
  111. Dogovor o Yevraziyskom ekonomicheskom soyuze ot 29.05.2014.
  112. Dogovor o Yevraziyskom Ekonomicheskom Soyuze, Astana, 29 maya 2014 goda.
  113. Dogovor ob uchrezhdenii Yevraziyskogo ekonomicheskogo soobshchestva (Astana, 10 oktyabrya 2000 goda). Ratifitsirovan Zakonom ot 02.04.01 g. – № 172-II.
  114. Khartiya sotsial'nykh prav i garantiy grazhdan nezavisimykh gosudarstv (odobrena 29.10.1994 na 5-om plenarnom zasedanii Mezhparlamentskoy Assamblei gosudarstv-uchastnikov SNG).
  115. Kontseptsiya formirovaniya pravovykh osnov i mekhanizmov realizatsii sotsial'nogo gosudarstva v stranakh SNG. Prinyata na dvadtsat' vos'mom plenarnom zasedanii Mezhparlamentskoy Assamblei gosudarstv-uchastnikov SNG (postanovleniye № 28 6 ot 31 maya 2007 goda).
  116. Konventsiya o pravakh invalidov (N'yu-York, 13 dekabrya 2006 goda). Prinyata rezolyutsiyey 61/106 General'noy Assamblei ot 13 dekabrya 2006 goda.
  117. Mezhdunarodnyy pakt ob ekonomicheskikh, sotsial'nykh i kul'turnykh pravakh (N'yu-York, 19 dekabrya 1966 g.). Ratifitsirovan Zakonom Respubliki Kazakhstan 21 noyabrya 2005 goda № 87-III.
  118. Normativnoye postanovleniye Verkhovnogo Suda Respubliki Kazakhstan ot 10 iyulya 2008 goda № 1 «O primenenii norm mezhdunarodnykh dogovorov Respubliki Kazakhstan».
  119. Rekomendatsii po garmonizatsii zakonodatel'nykh usloviy funktsionirovaniya pensionnykh sistem gosudarstv-chlenov YevrAzES (na osnove sravnitel'no-pravovogo analiza natsional'nykh zakonodatel'stv i s uchetom polozheniy konventsiy Mezhdunarodnoy organizatsii truda) (utverzhdeny postanovleniyem Byuro MPA YevrAzES ot 8 oktyabrya 2004 goda. – № 11).
  120. Rekomendatsii po garmonizatsii zakonodatel'stva gosudarstv-chlenov YevrAzES v sfere obyazatel'nogo sotsial'nogo strakhovaniya (na osnove sravnitel'no-pravovogo analiza natsional'nykh zakonodatel'stv i s uchetom polozheniy konventsiy Mezhdunarodnoy organizatsii truda) (utverzhdeny postanovleniyem Byuro MPA YevrAzES ot 8 oktyabrya 2004 goda. – № 12).
  121. Rekomendatsii po implementatsii mezhdunarodnykh printsipov gosudarstvennoy politiki v otnoshenii pozhilykh lyudey v pravovyye sistemy gosudarstv-chlenov YevrAzES (na osnove resheniy Vsemirnoy assamblei po problemam stareniya) (utverzhdeny postanovleniyem MPA ot 16 iyunya 2003 goda. – № 4 18).
  122. Resheniye Soveta glav gosudarstv Sodruzhestva Nezavisimykh Gosudarstv «Ob Ustave Sodruzhestva Nezavisimykh Gosudarstv» (Minsk, 22 yanvarya 1993 goda). Ustav vstupil v silu s 20 aprelya 1994 goda. Informatsionnyy vestnik «Sodruzhestvo». – Minsk, №№ 14 – 17.
  123. Soglasheniye mezhdu Pravitel'stvom Respubliki Kazakhstan i Pravitel'stvom Azerbaydzhanskoy Respubliki o trudovoy deyatel'nosti i sotsial'noy zashchite grazhdan Azerbaydzhanskoy Respubliki, vremenno rabotayushchikh na territorii Respubliki Kazakhstan, i grazhdan Respubliki Kazakhstan, vremenno rabotayushchikh na territorii Azerbaydzhanskoy Respubliki ot 22 oktyabrya 1999 goda (g. Astana). Utverzhdeno Postanovleniyem Pravitel'stva ot 26.07.2000 g. – № 1123.
  124. Soglasheniye mezhdu Pravitel'stvom Respubliki Kazakhstan i Pravitel'stvom Respubliki Tadzhikistan o trudovoy deyatel'nosti i zashchite prav trudyashchikhsya-migrantov, grazhdan Respubliki Kazakhstan, vremenno rabotayushchikh na territorii Respubliki Tadzhikistan, o trudovoy deyatel'nosti i zashchite prav trudyashchikhsya-migrantov, grazhdan Respubliki Tadzhikistan, vremenno rabotayushchikh na territorii Respubliki Kazakhstan (Astana, 4 maya 2006 goda). Utverzhdeno postanovleniyem Pravitel'stva Respubliki Kazakhstan ot 23 dekabrya 2006 goda. – № 1248.
  125. Soglasheniye mezhdu Pravitel'stvom Respubliki Kazakhstan i Pravitel'stvom Kyrgyzskoy Respubliki o trudovoy deyatel'nosti i zashchite prav trudyashchikhsya-migrantov, grazhdan Respubliki Kazakhstan, vremenno rabotayushchikh na territorii Kyrgyzskoy Respubliki, o trudovoy deyatel'nosti i zashchite prav trudyashchikhsya-migrantov, grazhdan Kyrgyzskoy Respubliki, vremenno rabotayushchikh na territorii Respubliki Kazakhstan (Astana, 4 iyulya 2006 goda).
  126. Soglasheniye mezhdu Pravitel'stvom Respubliki Kazakhstan i Pravitel'stvom Kyrgyzskoy Respubliki o trudovoy deyatel'nosti i sotsial'noy zashchite trudyashchikhsya-migrantov, zanyatykh na sel'skokhozyaystven-nykh rabotakh v prigranichnykh oblastyakh (Bishkek, 9 iyulya 2002 goda), utverzhdeno postanovleniyem Pravitel'stva ot 16.01.03 g. – № 29
  127. Soglasheniye mezhdu Pravitel'stvom Respubliki Kazakhstan i Pravitel'stvom Respubliki Belarus' o trudovoy deyatel'nosti i sotsial'noy zashchite grazhdan Respubliki Kazakhstan, rabotayushchikh na territorii Respubliki Belarus', i grazhdan Respubliki Belarus', rabotayushchikh na territorii Respubliki Kazakhstan (Almaty, 23 sentyabrya 2000 goda).
  128. Soglasheniye mezhdu Pravitel'stvom Respubliki Kazakhstan i Pravitel'stvom Azerbaydzhanskoy Respubliki o sotrudnichestve v oblasti pensionnogo obespecheniya (g. Baku, 16 sentyabrya 1996 goda). Soglasheniye utverzhdeno postanovleniyem Pravitel'stva Respubliki Kazakhstan ot 7 marta 1997 goda. – № 308.
  129. Soglasheniye o mezhdunarodnykh dogovorakh Yevraziyskogo ekonomicheskogo soyuza s tret'imi gosudarstvami, mezhdunarodnymi organizatsiyami ili mezhdunarodnymi integratsionnymi ob"yedineniyami ot 14.05.2018.
  130. Soglasheniye o partnerstve i sotrudnichestve mezhdu Respublikoy Kazakhstan s odnoy storony i Yevropeyskimi Soobshchestvami i ikh gosudarstvami-chlenami s drugoy storony (g. Bryussel', 23 yanvarya 1995 goda). Ratifitsirovano v sootvetstvii s Zakonom Respubliki Kazakhstan ot 26 maya 1997 goda. – № 113-I.
  131. Soglasheniye o sotrudnichestve v oblasti okhrany truda (Moskva, 9 dekabrya 1994 goda). Ratifitsirovano v sootvetstvii s Ukazom Prezidenta ot 04.09.95 g. – № 2451.
  132. Soglasheniye o sotrudnichestve v oblasti trudovoy migratsii i sotsial'noy zashchity trudyashchikhsya-migrantov (Moskva, 15 aprelya 1994 goda).
  133. Soglasheniye ob obrazovanii Konsul'tativnogo soveta po trudu, migratsii i sotsial'noy zashchite naseleniya gosudarstv-uchastnikov Sodruzhestva Nezavisimykh Gosudarstv. – Moskva, 13 noyabrya 1992 goda.
  134. Soglasheniye ot 12 oktyabrya 1998 g. mezhdu Pravitel'stvom Respubliki Kazakhstan i Pravitel'stvom Rossiyskoy Federatsii o sotsial'nykh garantiyakh grazhdan Respubliki Kazakhstan i Rossiyskoy Federatsii, prozhivayushchikh i/ili rabotayushchikh na komplekse «Baykonur» // Byulleten' mezhdunarodnykh dogovorov Respubliki Kazakhstan, 2002 god. – № 1. Ratifitsirovano Zakonom ot 15 iyulya 1999 goda. – № 423.
  135. Soglasheniye ot 8 dekabrya 1991 g. «O sozdanii Sodruzhestva Nezavisimykh Gosudarstv». Soglasheniye ratifitsirovano Respublikoy Kazakhstan v sootvetstvii s Postanovleniyem Verkhovnogo Soveta ot 23 dekabrya 1991 goda. – № 1026-XII.
  136. Ukaz Prezidenta Respubliki Kazakhstan ot 20 noyabrya 2008 goda № 695 «O podpisanii Konventsii o pravovom statuse trudyashchikhsya-migrantov i chlenov ikh semey gosudarstv-uchastnikov Sodruzhestva Nezavisimykh Gosudarstv».
  137. Zakon ot 29 iyunya 1998 goda № 248 1 «O prisoyedinenii Respubliki Kazakhstan k Konventsii o likvidatsii vsekh form diskriminatsii v otnoshenii zhenshchin».
  138. Zakon Respubliki Kazakhstan ot 13 aprelya 2005 goda № 39-III «O sotsial'noy zashchite invalidov v Respublike Kazakhstan».
  139. Zakon Respubliki Kazakhstan ot 14 dekabrya 2000 goda № 115-II «O ratifikatsii Konventsii o ravnom voznagrazhdenii muzhchin i zhenshchin za trud ravnoy tsennosti».
  140. Zakon Respubliki Kazakhstan ot 14 dekabrya 2000 goda № 117-II «O ratifikatsii Konventsii ob uprazdnenii prinuditel'nogo truda».
  141. Zakon Respubliki Kazakhstan ot 14 dekabrya 2000 goda № 119-II «O ratifikatsii Konventsii ob organizatsii sluzhby zanyatosti».
  142. Zakon Respubliki Kazakhstan ot 15 dekabrya 1998 goda № 317 1 «O prisoyedinenii Respubliki Kazakhstan k Konventsii o statuse bezhentsev i Protokolu, kasayushchemusya statusa bezhentsev».
  143. Zakon Respubliki Kazakhstan ot 16 noyabrya 1999 goda № 474-I «O prozhitochnom minimume».
  144. Zakon Respubliki Kazakhstan ot 18 marta 2002 goda № 304-II «Ob organakh yustitsii».
  145. Zakon Respubliki Kazakh¬stan ot 19 maya 1999 goda № 385 1 «O ratifikatsii Dogovora mezh¬du Respublikoy Kazakhstan i Respublikoy Belarus' o pravovom statuse grazhdan Respubliki Kazakhstan, postoyanno prozhivayu¬shchikh na territorii Respubliki Belarus', i grazhdan Respubli¬ki Belarus', postoyanno prozhivayushchikh na territorii Respub¬liki Kazakhstan».
  146. Zakon Respubliki Kazakhstan ot 25 aprelya 2003 goda № 405 «Ob obyazatel'nom sotsial'nom strakhovanii».
  147. Zakon Respubliki Kazakhstan ot 28 aprelya 1995 goda № 2247 «O l'gotakh i sotsial'noy zashchite uchastnikov, invalidov Velikoy Otechestvennoy voyny i lits, priravnennykh k nim» // Vedomosti Parlamenta, 1997. – № 7, st. 79.
  148. Zakon Respubliki Kazakhstan ot 28 iyunya 2005 goda. – № 63-III «O gosudarstvennykh posobiyakh sem'yam, imeyushchim detey».
  149. Zakon Respubliki Kazakhstan ot 29 dekabrya 2008 goda № 114-IV «O spetsial'nykh sotsial'nykh uslugakh».
  150. Zakon Respubliki Kazakhstan ot 30 maya 2005 g. № 54-III ZRK «O mezhdunarodnykh dogovorakh Respubliki Kazakhstan».
  151. Zakon Respubliki Kazakhstan ot 5 aprelya 1999 goda № 365-I «O spetsial'nom gosudarstvennom posobii v Respublike Kazakhstan».
  152. Zakon Respubliki Kazakhstan ot 7 fevralya 2005 goda № 30-III «Ob obyazatel'nom strakhovanii grazhdansko-pravovoy otvetstvennosti rabotodatelya za prichineniye vreda zhizni i zdorov'yu rabotnika pri ispolnenii im trudovykh (sluzhebnykh) obyazannostey».

  Страница обновлена: 07.10.2021 в 06:27:04